BZ4_MY23_0064_V001

White Toyota RAV4 Prime XSE with headlights on at night